Poem


Avwg †Zvgvi eÜz ne
‡jLK t Avw`Z¨ AwbK

Avwg †Zvgvi eÜz ne
wkDwj †dvU †dv‡ii gZ,
bKmx †Zvjv Kv_vi gZ,
kx‡Zi iv‡Z I‡gi gZ,
ey‡Ki LvuPvq cvwLi gZ,
Mv‡ji fvu‡R †Uv‡ji gZ,
e„wó †fuRv kvoxi gZ,
ï× R‡j øv‡bi gZ,
iv‡Zi Mv‡q Zvivi gZ,
`ycy‡ii †iv‡` e‡Ui gZ,
Nywb© †mªv‡Z cvbvi gZ,
R‡ji bx‡P Qvqvi gZ,
cv_ievwU Avkvi gZ|
-------

Avwg †mB
‡jLK t bvg bv Rvbv


Avgv‡K wP‡b‡Qv Zzwg GZw`b †cvlvwK †hgb
‡hgb †`‡L‡Qv †Pbv Avqbvi †mB Nlv KvuP
AvR iv‡Z G‡mv †f‡½ †dwj-
fvw½ †mB cÖ_vMZ mvR|

Av`xg gvbex nB G‡mv
GKv bq, wbwl× dj
G‡mv GKmv‡_ †L‡q †`wL
‡`wL KZUv j¾v cvq myL
KZUv DòZv †c‡j Rv‡M
Nymš— me RvjvgyL|

Av`xg cyi“l, Zzwg kixi e`‡j Qv‡ov mvR,
LvuPvN‡i kxZNyg n‡jv †Zv A‡bK;
Lyu‡R †`L, Qyu‡q †`L
Av¸b Pv`‡i UvKv gvbex kixi
cÖej Kzqvkv †g‡N c„w_ex ïä †nvK AvR|


bvix
[†jLK t bIwkb myjZvbv]


hw` Zzwg Zv‡K Qyu‡Z PvI, Z‡e Zzwg f`ª‡jvK bI
hw` Zv bv Ki, Z‡e Zzwg cyi“l bI
hw` Zzwg Zvi cÖksmv K‡iv, Z‡e †m fve‡e Zzwg wg_¨v ej‡Qv
hw` Zv bv Ki, Z‡e Zzwg wKQyB cvi bv
hw` Zzwg Zvi me cQ›` †g‡b bvI, Z‡e Zzwg GKRb DB¤ú
hw` Zv bv Ki, Z‡e Zzwg AeyS
hw` Zzwg wbqwgZ †`Lv Ki, Z‡e Zzwg weiw³Ki
hw` Zv bv Ki, Z‡e †m fve‡e Zzwg Zv‡K D‡c¶v KiQ
hw` Zzwg †cvlv‡K cwicvwU nI, †m ej‡e Zzwg GKRb †c­eq
hw` Zv bv Ki, Z‡e Zzwg Zvi Kv‡Q bxim

hw` †Zvgvi wnsmv _v‡K, Z‡e †m ej‡e Zv Lvivc
hw` Zv bv _v‡K,  fve‡e Zzwg Zv‡K fv‡jvev‡mv bv
hw` Zzwg †ivgvÝ †`Lv‡Z hvI, †m fve‡e Zzwg Zv‡K kª×v Ki bv
hw` Zv bv Ki, Zvi Kv‡Q Gi A_© Zzwg Zv‡K cQ›` Ki bv
hw` Zzwg Avm‡Z GK wgwbU †`ix Ki, Z‡e Awf‡hvM Ki‡e A‡c¶v Kwi‡qQ
hw` †m †`ix K‡i Z‡e ej‡e GUvB †g‡q‡`i wbqg

hw` Zzwg Ab¨ †Q‡j‡`i wb‡q mgq KvUvI, Z‡e Zzwg mgq KvUv‡Z Rvb bv
hw` †m Ab¨ †g‡q‡`i mv‡_ mgq KvUvq, †m ej‡e ÒGUvB ¯^vfvweK, Avgiv mevB †g‡qÓ
hw` Zzwg GKevi Zvi nvZ ai, Z‡e †m fve‡e Zzwg VvÛv cÖK…wZi
hw` Zzwg cÖvqkB Zvi nvZ ai, Zvi gv‡b Zzwg Av‡iv †ekx wKQy PvBQ
hw` Zzwg Zv‡K iv¯—v cvi n‡Z mvnvh¨ Ki‡Z e¨_© nI, Z‡e †Zvgvi bxwZ †bB
hw` Zv Ki, †m fve‡e GUvB †Zvgvi †g‡q‡`i cÖ‡jvwfZ Kivi †KŠkj

hw` Zzwg Ab¨ bvixi cÖwZ GK `„wó‡Z ZvKvI, Z‡e Zvi mv‡_ Zzwg Qjbv KiQ
hw` †m Ab¨ cyi“‡li w`‡K GK `„wó‡Z ZvwK‡q _v‡K, Zvi A_© †m kª×v f‡i ZvwK‡q wQj
hw` Zzwg K_v ej‡Z _vK, Z‡e †m PvB‡e Zzwg K_v †kvb
hw` Zzwg ïb‡Z _vK, Z‡e †m PvB‡e Zzwg ej|

Avgvi gš—e¨ :

bvix n‡jv-
mvavib n‡jI, AwZ RwUj
`~e©j n‡jI, AwZ kw³kvjx
wØavMÖ¯— n‡jI, AwZ AvKvw•LZ
G‡jv‡g‡jv n‡jI, AwZ PgrKvi|
 --------------------------------

0 comments:

Post a Comment

" কিছু স্বপ্ন আকাশের দূর নীলিমাক ছুয়ে যায়, কিছু স্বপ্ন অজানা দূরদিগন্তে হারায়, কিছু স্বপ্ন সাগরের উত্তাল ঢেউ-এ ভেসে যায়, আর কিছু স্বপ্ন বুকের ঘহিনে কেদে বেড়ায়, তবুও কি স্বপ্ন দেখা থেমে যায় ? " সবার স্বপ্নগুলো সত্যি হোক এই শুভো প্রার্থনা!

Follow me