Sogorbe Gorbito Jon By Sahanaz Akter Ratna

¯^M‡e© Mwe©Z Rb
                     -iZœv
 
 
 
QovKv‡ii Kv‡Q †i fvB
QovB MÖnYxq,
Kwei Kv‡Q KweZvB
nq †h †kvfbxq|
 
 bvU¨Kvi Zvi bvUKUv‡K
‡`‡L bqb f‡i,
`vk©wbK Zvi `k©bv‡_©
nvRvi Me© K‡i|
 
Dcb¨vwmK Dcb¨vm‡K
wj‡LB e‡j Lvjvm,
Zvi gZ Avi n‡e bv fvB
hZB K‡iv Zvjvm|
 
wkíx Zvi Av‡U©i gv‡SB
cvq †h Luy‡R myL,
‰eÁvwbK Zvi Avwe®‹v‡i
ï‡b¨ DVvq eyK|
 

mevB ïayB e‡j †i fvB
AvgviUvB fv‡jv-
mvZ-cuv‡Pi ‡eov Rv‡j
‡nvK †m hZ Kv‡jv|
 
 
 22/12/2009

0 comments:

Post a Comment

" কিছু স্বপ্ন আকাশের দূর নীলিমাক ছুয়ে যায়, কিছু স্বপ্ন অজানা দূরদিগন্তে হারায়, কিছু স্বপ্ন সাগরের উত্তাল ঢেউ-এ ভেসে যায়, আর কিছু স্বপ্ন বুকের ঘহিনে কেদে বেড়ায়, তবুও কি স্বপ্ন দেখা থেমে যায় ? " সবার স্বপ্নগুলো সত্যি হোক এই শুভো প্রার্থনা!

Follow me